A A A

Anunț privind la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțieie publice vacante

07 Decembrie 2020 | 47

Judecătoria Căuşeni sediul Central

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Secretariatului Judecătoriei Căuşeni

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice în Judecătoria Căuşeni:

 

> Grefier - 1 post (pe perioadă determinată, sediul Central)

Scopul general al funcţiei:

Contribuie la înfăptuirea justiţiei prin acordarea sprijinului necesar judecătorilor la înfăptuirea actului de justiţie.

Sarcinile de bază a grefierului:

>     Realizarea acţiunilor procedurale necesare pregătirii cauzei spre judecare;

>     Asigurarea suportului organizaţional şi tehnic pentru buna desfăşurare a procesului de judecată;

>    Realizarea acţiunilor procedurale după finalizarea şedinţei de judecată.

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de bază:

deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; cunoaşterea limbii de stat;

neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă; lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice.

studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ori studii medii de specialitate absolvite cu diplomă.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de concurs, care va conţine:

  • formularul de participare; copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • copia carnetului de muncă;
  • certificat medical;
  • cazierul judiciar;
  • 2 poze ¾ .

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. In acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

Constituţia Republicii Moldova;

Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

·        Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

·        Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

·        Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

·        Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;

·        Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;

·        Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;

·        Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;

·        Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04.02.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii referitor la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţi de apel.

·        Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

·        Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului;

·        Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti;

Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000; Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

·       Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

·        Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

·        Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

·        Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

·        Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

·        Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

Data limită de depunere a dosarului de concurs – 17 decembrie 2020.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de concurs la sediul Judecătoriei Căuşeni str. Str. Ştefan cel Mare, 86, or. Căuşeni. Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul de participare la concurs poate fi prezentat prin poştă pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 86, sau jca@iustice.md

în cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, candidaţii vor prezenta documentele originale pentru verificarea veridicităţii copiilor depuse la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Persoanele de contact:

Specialist principal SRU Oprea Olga, telefon de contact: 0243- 2-41-90;

Şefa secretariatului Ţigaie Inna, telefon de contact: 0243-2-76-17.