A A A

Anunț ocuparea funcției publice vacante

10 Februarie 2021 | 113

Anunț

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

Autoritatea publică: Judecătoria Căușeni

anunță concurs pentru suplinirea următoarelor funcții publice vacante:

 

Nr.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

1

Specialist principal

Serviciul interpreți/traducători

Central

1

nedeterminată

 

2

specialist superior

Serviciul Evidență Documentare procesuală

 Ștefan Vodă

1

determinată

  

 • Specialist principal (serviciul interpreţi şi traducători) pe perioadă nedeterminată.
 • Scopul general al funcţiei :

Efectuarea lucrărilor de secretariat ale judecătoriei în conformitate cu standardele stabilite în scopul eficientizării activităţii instanţei judecătoreşti şi respectarea drepturilor participanţilor la proces.

Sarcinile de bază a Şefului serviciu:

 1. Conducerea şi coordonarea activităţii serviciului;
 2. Stabilirea sarcinilor, verificarea activităţii şi evaluarea performanţei funcţionarilor serviciului;
 3. Asigurarea prezenţii interpreţilor la judecarea cauzelor în care participă persoane care nu posedă sau nu vorbesc limba de stat;
 4. Asigurarea traducerii hotărîrilor judecătoreşti emise în limba de stat în cazul în care procesul s-a desfăşurat în altă limbă;
 5. Coordonarea procesului de optimizare a circuitului documentelor necesare de traducere şi de control al executării acestora;
 6. Participarea la şedinţele judiciare şi efectuarea traducerii simultane.

Sarcinile de bază a Specialistului principal:

 1. Participarea la ședințele judiciare și efectuarea traducerii simultane;
 2. Asigurarea interpretării la cererea participanţilor la proces în şedinţele de judecată;
 3. Asigurarea respectării drepturilor procesuale ale litiganților în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și Codului de procedură penală;
 4. Executarea traducerii actelor procedurale în scris;
 5. Traducerea completă, exactă a hotărârilor şi a altor materiale, traducerea cărora se solicită.

 

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de bază:

deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

cunoaşterea limbii de stat;

neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice.

Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă. Autorizaţie de interpret şi /sau traducător.

 • Specialist superior – 1 post ( pe perioadă determinată sediul Ștefan Vodă)

Scopul general al funcţiei:

Contribuie la înfăptuirea justiţiei prin acordarea sprijinului necesar judecătorilor la înfăptuirea actului de justiţie.

Sarcinile de bază:

 • Primirea de la grefier a dosarelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, după examinare;
 • Contribuirea la întocmirea rapoartelor trimestriale, semestriale şi anuale cu privire la statistica judiciară, notelor informative şi răspunsurilor la interpelările primite spre executare;
 • Asigurarea transmiterii dosarelor şi materialelor în arhiva instanţei;

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de bază:

deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

cunoaşterea limbii de stat;

neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Vechime în munca de specialitate juridică de cel puţin 6 luni.

Cerinţe specifice.

Studii superioare juridice, absolvite cu diplomă de licenţă.

Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

- formularul de participare (conform anexei la HG nr. 201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de licență (diplomelor de studii) 
- copia carnetului de muncă;

- extras al ordinului de încetare a raportului de serviciu autentificat, pentru perioada de după 01.01.2019;
- certificat de cazier judiciar;

-certificat medical (Forma nr. 086).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Data limită de depunere a dosarelor până la data de  18 martie 2021, ora 16:00.

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de participare, în termenul indicat, personal la Judecătoria Chișinău, sediul Central, prin poștă sau prin poșta electronică (jchisinau@justice.md)

Concursul include proba scrisă și interviul.

Persoanele responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:

Oprea Olga

 

Informaţii de contact:
Telefon: 0 243 2 41 90

E-mail: jca@justice.md