A A A

Anunț concurs funcții vacante

13 Octombrie 2021 | 33

Judecătoria Căuşeni ( sediul Căuşeni)

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Secretariatului Judecătoriei Căuşeni

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice în Judecătoria Căuşeni (sediul Central):

 

 • Specialist principal (serviciul interpreţi şi traducători) pe perioadă nedeterminată.

 

 • Scopul general al funcţiei :

Efectuarea lucrărilor de secretariat ale judecătoriei în conformitate cu standardele stabilite în scopul eficientizării activităţii instanţei judecătoreşti şi respectarea drepturilor participanţilor la proces.

Sarcinile de bază a Şefului serviciu:

 1. Conducerea şi coordonarea activităţii serviciului;
 2. Stabilirea sarcinilor, verificarea activităţii şi evaluarea performanţei funcţionarilor serviciului;
 3. Asigurarea prezenţii interpreţilor la judecarea cauzelor în care participă persoane care nu posedă sau nu vorbesc limba de stat;
 4. Asigurarea traducerii hotărîrilor judecătoreşti emise în limba de stat în cazul în care procesul s-a desfăşurat în altă limbă;
 5. Coordonarea procesului de optimizare a circuitului documentelor necesare de traducere şi de control al executării acestora;
 6. Participarea la şedinţele judiciare şi efectuarea traducerii simultane.

Sarcinile de bază a Specialistului principal:

 1. Participarea la ședințele judiciare și efectuarea traducerii simultane;
 2. Asigurarea interpretării la cererea participanţilor la proces în şedinţele de judecată;
 3. Asigurarea respectării drepturilor procesuale ale litiganților în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și Codului de procedură penală;
 4. Executarea traducerii actelor procedurale în scris;
 5. Traducerea completă, exactă a hotărârilor şi a altor materiale, traducerea cărora se solicită.

 

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de bază:

deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

cunoaşterea limbii de stat;

neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice.

Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă. Autorizaţie de interpret şi /sau traducător.

 

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de concurs, care va conţine:

formularul de participare;

copia buletinului de identitate;

copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

copia carnetului de muncă;

certificat medical;

cazierul judiciar;

2 poze ¾.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

Constituţia Republicii Moldova;

Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;

Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;

Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;

Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;

Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04.02.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii referitor la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţi de apel.

Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului;

Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti;

Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;

Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

Data limită de depunere a dosarului de concurs – 29 octombrie 2021.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de concurs la sediul Judecătoriei Căuşeni str. Str. Ştefan cel Mare, 86, or. Căuşeni. Copiile documentelor  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul de participare la concurs poate fi prezentat prin  poştă pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 86, sau  jca@justice.md

 În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă  sau e-mail,  candidaţii vor prezenta  documentele originale pentru verificarea veridicităţii copiilor depuse la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.          

Persoanele de contact:

Specialist principal SRU Oprea Olga, telefon de contact: 0243-2-41-90;

Șefa secretariatului Țigaie Ina, telefon de contact: 0243-2-76-17.