A A A

Anunț privind ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Judecătoriei Căușeni

08 Mai 2024 | 72

Judecătoria Căuşeni

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Secretariatului Judecătoriei Căuşeni      

            Grefier - 2 (pe perioadă determinată, sediul Central și sediul Ștefan Vodă).     

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; cunoaşterea limbii de stat;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 •  lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 •  neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice.

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ori studii medii de specialitate absolvite cu diplomă.

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 •  formularul de participare completat și semnat olograf conform Anexei la Regulamentul cu privire la ocuparea    funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de licență (diplomelor de studii cu supliment) și copia certificatului (certificatelor) de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare (opțional);
 •  copia carnetului de muncă;
 • extras al ordinului de încetare a raportului de serviciu autentificat, pentru perioada de după 01.01.2019;
 • cazier judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale). În acest caz candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • certificat medical (Forma nr. 086) (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere);
 • consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • declarația pe propria răspundere privind unele restricții la angajare.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. In acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

Constituţia Republicii Moldova;

Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

·        Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

·        Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

·        Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

·        Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;

·        Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;

·        Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;

·        Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;

·        Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4 din 04.02.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii referitor la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţi de apel.

·        Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

·        Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului;

·        Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti;

Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000; Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

·        Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

·        Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

·        Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

·        Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

·        Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

·        Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

Data limită de depunere a dosarului de concurs -28 mai 2024.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de concurs la sediul Judecătoriei Căuşeni str. Str. Ştefan cel Mare, 86, or. Căuşeni.

Dosarul de participare la concurs poate fi prezentat prin poştă/sau pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 86, sau e-mail jca@iustice.md.

în cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, candidaţii vor prezenta documentele originale pentru verificarea veridicităţii copiilor depuse la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Persoanele de contact:

Specialist principal SRU Oprea Olga, telefon de contact: 0243- 2-76-16;

Şefa secretariatului Ţigaie Inna, telefon de contact: 0243-2-76-17.