A A A

Anunț privind la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțieie publice vacante

19 Septembrie 2019 | 31

Judecătoria Căuşeni sediul Central

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Secției evidență și documentare procesuală a Judecătoriei Căuşeni

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice în Judecătoria Căuşeni sediul Central:

 

  • Specialist superior – 1 post ( pe perioadă nedeterminată)

Scopul general al funcţiei:

Contribuie la înfăptuirea justiţiei prin acordarea sprijinului necesar judecătorilor la înfăptuirea actului de justiţie.

Sarcinile de bază:

  • Primirea de la grefier a dosarelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, după examinare;
  • Contribuirea la întocmirea rapoartelor trimestriale, semestriale şi anuale cu privire la statistica judiciară, notelor informative şi răspunsurilor la interpelările primite spre executare;
  • Asigurarea transmiterii dosarelor şi materialelor în arhiva instanţei;

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de bază:

deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

cunoaşterea limbii de stat;

neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Vechime în munca de specialitate juridică de cel puţin 1 an.

Cerinţe specifice.

Studii superioare juridice, absolvite cu diplomă de licenţă.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de concurs, care va conţine:

formularul de participare;

copia buletinului de identitate;

copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

copia carnetului de muncă;

certificat medical;

cazierul judiciar;

2 poze ¾.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

Constituţia Republicii Moldova;

Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;

Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;

Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;

Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;

Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului;

Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti;

Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;

Legea nr.59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti

Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

Data limită de depunere a dosarului de concurs - 08 octombrie 2019.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de concurs la sediul Judecătoriei Căuşeni str. Str. Ştefan cel Mare, 86, or. Căuşeni. Copiile documentelor  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul de participare la concurs poate fi prezentat prin  poştă pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 86, sau  jca@justice.md

 În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă  sau e-mail,  candidaţii vor prezenta  documentele originale pentru verificarea veridicităţii copiilor depuse la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.          

Persoanele de contact: specialist principal SRU Oprea Olga, telefon de contact: 0243-2-79-14; Șefa secretariatului Țigaie Inna, telefon de contact: 0243-2-76-17.